Πολιτική Ποιότητας ΕΜΥ για την υποστήριξη της Αεροναυτιλίας

Όραμα της ΕΜΥ είναι να αποτελεί την κορυφαία Υπηρεσία παροχής μετεωρολογικής υποστήριξης στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη.

Αποστολή της ΕΜΥ είναι η παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης επ' ωφελεία της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του Κοινωνικού συνόλου της χώρας μας.

Ειδικά για την υποστήριξη της αεροναυτιλίας οι στόχοι της πολιτικής μας είναι:

 • Η παροχή αξιόπιστων μετεωρολογικών παρατηρήσεων και μετεωρολογικών προγνώσεων προς την εθνική και διεθνή αεροναυτιλία και η έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα
 • Η παροχή πλήρους αεροναυτικής ενημέρωσης, σύμφωνα με όσα απαιτούν οι ενδιαφερόμενοι που απευθύνονται στην ΕΜΥ και οι προδιαγραφές των Διεθνών Οργανισμών
 • Η παροχή άμεσης αεροναυτικής ενημέρωσης, εντός του χρόνου που προβλέπουν οι προδιαγραφές των Διεθνών Οργανισμών και με χρήση των πιο σύγχρονων μέσων

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές:

 • Συστηματική παρακολούθηση των διεθνών προδιαγραφών και εξασφάλιση της εφαρμογής τους εντός της Υπηρεσίας
 • Συστηματική συνεργασία με Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς και χρήση διεθνών μοντέλων καιρού
 • Στελέχωση με υψηλού επιπέδου προσωπικό και συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευσή του
 • Διαρκής εκσυγχρονισμός και επέκταση της απαιτούμενης υποδομής του εθνικού δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών
 • Συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού και διακρίβωση των οργάνων μέτρησης
 • Μελέτη και επιστημονική έρευνα των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και των φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα, σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς έρευνας
 • Ανάπτυξη λογισμικού που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 και όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας