ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΥ

Αποστολή της ΕΜΥ είναι η παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης επ’ ωφελεία της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του Κοινωνικού Συνόλου.

Στόχος της ΕΜΥ, ως ο κύριος και πιστοποιημένος Πάροχος Μετεωρολογικών Υπηρεσιών της χώρας, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

Ειδικότερα, για την υποστήριξη της αεροναυτιλίας και της ναυτιλίας οι στόχοι της πολιτικής μας είναι:

 • Η παροχή αξιόπιστων μετεωρολογικών παρατηρήσεων και προγνώσεων προς την εθνική και διεθνή αεροναυτιλία και ναυτιλία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών Οργανισμών και τις απαιτήσεις των χρηστών.
 • Η παροχή έγκαιρων προειδοποιήσεων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
 • Η παροχή άμεσης και πλήρους αεροναυτικής ενημέρωσης, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και με χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
 • Η διατήρηση της πιστοποίησης της υπηρεσίας ως Παρόχου Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky) και ειδικά με τους Ε.Κ. 2017/373 και Ε.Κ. 2018/1139.
 • Η παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών για την ασφάλεια στη θάλασσα ως μέρος της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Μετεωρολογικών Πληροφοριών και Προειδοποιήσεων (WorldWide Met-Ocean Information and Warning System) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (Global Maritime Distress and Safety System).

Για να επιτύχουμε τους ως άνω στόχους δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές:

 • Την αδιάλειπτη και συνεχή παρακολούθηση, με ταυτόχρονη διάδοση εντός της ΕΜΥ, των ισχυουσών διεθνών προδιαγραφών και ειδικά της νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
 • Την εξασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων με αντίστοιχη αναφορά και επικαιροποίηση των σχετικών με την αεροναυτιλία διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.
 • Τη στενή συνεργασία με τους Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς και τα Ευρωπαϊκά Μετεωρολογικά Κέντρα για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων καιρού.
 • Την αδιάκοπη επικοινωνία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αεροναυτιλίας (π.χ. ΕΚΣΕΔ, ΥΠΑ, ΔΑΑ Α.Ε., Fraport Greece) συνάπτοντας Μνημόνια Κατανόησης και Συμβάσεις Συνεργασίας.
 • Την επαρκή στελέχωση μέσω της συστηματικής προσέλκυσης του κατάλληλου προσωπικού και τη συνεχή κι εξειδικευμένη κατάρτισή του.
 • Το διαρκή εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών.
 • Τη συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού και τη διακρίβωση των οργάνων μέτρησης.
 • Την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σε συνεργασία με τα εθνικά ερευνητικά κέντρα στο πεδίο των ατμοσφαιρικών επιστημών.
 • Την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών.
 • Την πιστή εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Τη διαρκή μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ταξίαρχος (ΜΤ) Κωνσταντίνος Μαρούσος

Διοικητής ΕΜΥ