ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης στην αεροναυτιλία

Η ΕΜΥ από τον Απρίλιο του 2012 με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει οριστεί ως ο αποκλειστικός για την Ελλάδα Πάροχος Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Met. Provider) στα πλαίσια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky).

Η δε πιστοποίησή της ως Παρόχου Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑ) σύμφωνα με τις κοινές αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 2017/373 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2020.

Επιπροσθέτως τον Ιούλιο του 2022 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ανανέωσε την Πιστοποίησή της, κατά το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που αναπτύσσει και εφαρμόζει για την Μετεωρολογική Υποστήριξη της Αεροναυτιλίας. Η τρέχουσα πιστοποίηση, που πραγματοποιήθηκε από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο Φορέα έχει διάρκεια ισχύος έως τον Ιούλιο του 2025.

Τονίζεται ότι η ΕΜΥ ως Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας δεν εισάγει διακρίσεις για λόγους εθνικότητας ή ταυτότητας ή κατηγορίας των χρηστών των μετεωρολογικών προϊόντων της σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Πιστοποιητικό ISO

Πιστοποιητικό EEAA