Όροι Χρήσης Ιστοχώρου ΕΜΥ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου είναι διαθέσιμο για την μετεωρολογική ενημέρωση του κοινού. Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέρος από το υλικό της ιστοσελίδας υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεστε ρητά στην πηγή προέλευσης του υλικού που λαμβάνετε, καθόσον αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Εν προκειμένω θα πρέπει να αναφέρεστε λεπτομερώς και με απόλυτη ακρίβεια στην προέλευση μιας παραγράφου ή ενός σχολίου, αν αυτά προέρχονται από την ιστοσελίδα, ιδίως με τη χρήση αστερίσκων και διευκρινιστικών υποσημειώσεων κάθε φορά. Ειδικότερα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ υπόκεινται σε ρήτρα αποποίησης ευθύνης καθώς και στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Αποποίηση ευθύνης

Η ως άνω ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση του καιρού και του κλίματος. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Η εν λόγω ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων ή αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες. Ωστόσο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κυρίως ως προς την επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτής. Εξάλλου, οι ως άνω πληροφορίες ενίοτε συνδέονται, με χώρους και συνδέσμους εκτός της ΕΜΥ, για το περιεχόμενο των οποίων η ΕΜΥ δε φέρει ευθύνη.

Οι πληροφορίες και οι προγνώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ δεν συνιστούν ούτε και περιλαμβάνουν επαγγελματικές μετεωρολογικές συμβουλές και καθότι σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν αποτελέσματα μετεωρολογικών μοντέλων πρόγνωσης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία. Αν χρειάζεστε συγκεκριμένες πληροφορίες, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε απευθείας στην ΕΜΥ.

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων προγνώσεων. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Διευκρινίζουμε ότι, ορισμένα στοιχεία, δεδομένα, ή πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαμορφώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή των υπηρεσιών μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η ΕΜΥ βεβαίως δε φέρει ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτής της ιστοσελίδας ή άλλων συνδεόμενων με αυτήν δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων.

Η προκείμενη αποποίηση ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΜΥ κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις που τυχόν θεσπίζονται από ειδικότερες διατάξεις, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει των εν λόγω διατάξεων.

2. Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού της ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση

3. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ιστοσελίδα της ΕΜΥ διέπεται από τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Ν. 3448/2006, το Ν. 2472/1997 και τον Κανονισμό 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου του έτους 2000. Σημειώνεται εν προκειμένω, ότι αν και πολλές φορές η χρήση της ιστοσελίδας περιλαμβάνει και προϋποθέτει τη διερεύνηση δικτυακών τόπων χωρίς ο χρήστης να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικών δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται. Οι δικτυακοί τόποι που απαιτούν αυτές τις πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με προκαθορισμένη πολιτική η οποία περιγράφεται ειδικώς στις ειδικές δηλώσεις τους σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η οποία διέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Με βάση τα παραπάνω, για κάθε συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας θα πρέπει να καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η ΕΜΥ δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση της ιστοσελίδας της για την εξυπηρέτηση παράνομων σκοπών. Εν προκειμένω αλλά και για κάθε σχετικό ζήτημα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3448/2006 για την "περαιτέρω χρήση εγγράφων του Δημόσιου Τομέα" (ΦΕΚ 57/Α).

Η ΕΜΥ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παρανοήσεις του υλικού που δημοσιεύει στην ως άνω ιστοσελίδα.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης της ΕΜΥ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@hnms.gr. Εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@hnms.gr