ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΥ EN ISO 9001-2015

Η ΕΜΥ εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παροχή Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Υποστήριξης στην Αεροναυτιλία και στη Ναυτιλία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

Τα αντικείμενα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

  • «Η Παροχή Μετεωρολογικής Αεροναυτικής Υποστήριξης: μέσω Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων, Προγνωστικών Προϊόντων και Ενημέρωσης»
  • «Η Παροχή Μετεωρολογικής Υποστήριξης Ναυτιλίας – Πληροφοριών Ναυτιλιακής Ασφάλειας (WWMIWS/MSI)».

Για την εφαρμογή του ΣΔΠ η ΕΜΥ έχει καθορίσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα κριτήρια για να διασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματικές. Επιπλέον, παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κατανομή των απαραίτητων πόρων και προβαίνει σε όλες αυτές τις ενέργειες και βελτιώσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.