ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΕΔΘΔ)

(Για χρήση στη διαδικασία χορήγησης άδειας απόπλου σκαφών από τις Λιμενικές Αρχές)

Εκδίδονται με βάση την εγκύκλιο 1421/ΓΝΓ/26α/19/94 ΥΕΝ/ΔΕΕΠ/Γ΄ΝΑΥΠ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 4311.4/05/2005/8-12-2005/ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΝΕ & 4311.4/01/2008/15-5-2008/ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΝΕ, που όλες ενσωματώνονται στο Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΕΑΝ-9) του υπουργείου ναυτιλίας και αφορούν στην εφαρμογή κριτηρίων αναστολής απόπλου από τις Λιμενικές Αρχές.

Σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας μικρών αποστάσεων, για διαδρομές όπου ο καιρός στατιστικά είναι ευμενέστερος από αυτόν που δίνεται για τις ευρύτερες περιοχές στα γενικά δελτία της ΕΜΥ, καθώς υπερισχύουν των τελευταίων.

Τα ΕΔΘΔ Εκδίδονται ύστερα από αίτηση ναυτικής εταιρείας ή ιδιώτη και έγκριση από την ΕΜΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητές της και αποστέλλονται στις εμπλεκόμενες λιμενικές αρχές.

Τα ΕΔΘΔ έχουν 3-ωρη διάρκεια ισχύος με δυνατότητα επανέκδοσης μέσα στο 24-ωρο και υπόκεινται σε χρέωση με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη από την ΕΜΥ πολιτική διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Το κόστος σήμερα ανέρχεται σε 4,8€/δελτίο.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων και με γνώμονα την ικανοποίηση όλων, σε αρκετές των περιπτώσεων, ΕΔΘΔ που αφορά συγκεκριμένη διαδρομή είναι δυνατόν να εξυπηρετεί περισσότερους του ενός αιτούντες. Στις περιπτώσεις αυτές η χρέωση γίνεται με βάση την εκάστοτε αίτηση του ενδιαφερόμενου.